Основи фізіології шкіри і волосся соколова е а: Соколова. Основи фізіології шкіри і волосся

Соколова, Олена Олексіївна – Основи фізіології шкіри і волосся [Текст]: підручник для використання в навчальному процесі освітніх установ, що реалізують програми середньої професійної освіти за фахом “Перукар”
Пошук по певним полях

Щоб звузити результати пошукової видачі, можна уточнити запит, вказавши поля, за якими здійснювати пошук. Список полів представлений вище. наприклад:

author: иванов

Можна шукати по декількох полях одночасно:

author: иванов title: дослідження

Логічно оператори

За замовчуванням використовується оператор AND .
Оператор AND означає, що документ повинен відповідати всім елементам в групі:

дослідження розробка

author: иванов title: розробка

оператор OR означає, що документ повинен відповідати одному з значень в групі:

дослідження OR розробка

author: иванов OR title: розробка

оператор NOT виключає документи, що містять цей елемент:

дослідження NOT розробка

author: иванов NOT title: розробка

Тип пошуку

При написанні запиту можна вказувати спосіб, за яким фраза буде шукатися.Підтримується чотири методи: пошук з урахуванням морфології, без морфології, пошук префікса, пошук фрази.

За замовчуванням, пошук проводиться з урахуванням морфології.

Для пошуку без морфології, перед словами у фразі досить поставити знак “долар”:

$ дослідження $ розвитку

Для пошуку префікса потрібно поставити зірочку після запиту:

дослідження *

Для пошуку фрази потрібно укласти запит в подвійні лапки:

дослідження та розробка

Пошук по синонімів

Для зарахування до результатів пошуку синонімів слова потрібно поставити решітку “ # ” перед словом або перед виразом в дужках.
У застосуванні до одного слова для нього буде знайдено до трьох синонімів.

У застосуванні до вираження в дужках до кожного слова буде додано синонім, якщо він був знайдений.

Чи не поєднується з пошуком без морфології, пошуком по префіксу або пошуком по фразі.

# дослідження

Угруповання

Для того, щоб згрупувати пошукові фрази потрібно використовувати дужки.Це дозволяє управляти булевої логікою запиту.

Наприклад, потрібно скласти запит: знайти документи у яких автор Іванов або Петров, і назву містить слова дослідження або розробка:

author: ( иванов OR петрів ) title: ( дослідження OR розробка )

Приблизний пошук слова

Для приблизного пошуку потрібно поставити тильду “ ~ ” в кінці слова з фрази.наприклад:

бром ~

При пошуку будуть знайдені такі слова, як “бром”, “ром”, “пром” і т.д.

Можна додатково вказати максимальну кількість можливих правок: 0, 1 або 2. Наприклад:

бром ~ 1

За замовчуванням допускається 2 правки.

Критерій близькості

Для пошуку за критерієм близькості, потрібно поставити тильду “ ~ ” в кінці фрази.4 розробка

За замовчуванням, рівень дорівнює 1. Допустимі значення – позитивне дійсне число.

Пошук в інтервалі

Для вказівки інтервалу, в якому повинно знаходитися значення якогось поля, слід вказати в дужках граничні значення, розділені оператором TO .
Буде проведена лексикографічна сортування.

author: [ Іванов TO Петров ]

Будуть повернуті результати з автором, починаючи від Іванова і закінчуючи Петровим, Іванов і Петров будуть включені в результат.

author: { Іванов TO Петров }

Такий запит поверне результати з автором, починаючи від Іванова і закінчуючи Петровим, але Іванов і Петров не будуть включені в результат.

Для того, щоб включити значення в інтервал, використовуйте квадратні дужки. Для виключення значення використовуйте фігурні дужки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ До позааудиторний САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

До позааудиторний САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОП.06 «ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ»

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

100116 (43.02.02) ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

(попрограммеуглубленнойподготовкі)

До учебнимпланам № 4 / 2014-100116-У-9

4 / 2014-43.02.02-У-9

Викладач: КорцГ.Б

ЗМІСТ

1.Пояснітельная записка

Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт розроблені з навчальної дисципліни ОП.06 «Основи фізіології шкіри і волосся» для студентів, які навчаються за програмою підготовки фахівців середньої ланки спеціальності 43.02.02. (100116) Перукарське мистецтво (за програмою поглибленої підготовки)

Основними етапами самостійної позааудиторної є:

 • інструктаж по виконанню позааудиторної самостійної, що проводиться викладачем;

 • самостійне виконання студентами завдань, робіт, вправ, рішення задач; підготовка повідомлень, презентацій, доповідей, рефератів, конспектів, словників термінів;

 • подальший аналіз і оцінка виконаних робіт і ступеня оволодіння студентами запланованими знаннями

Контроль виконаної самостійної роботи здійснюється наступним чином:

 • контроль виконання доповідей, повідомлень, конспектів, термінологічних словників здійснюється індивідуальної бесідою з ключових моментів роботи, з подальшим захистом доповіді;

 • контроль виконання рефератів здійснюється індивідуальної бесідою з ключових моментів роботи, з подальшим захистом реферату;

 • контроль виконання презентацій здійснюється індивідуальної бесідою з ключових моментів роботи, з подальшим захистом презентації.

У результаті освоєння дисципліни навчається повинен вміти:

 • аналізувати стан і проводити обстеження шкіри;

 • аналізувати стан і проводити обстеження структури волосся;

 • аналізувати стан і проводити обстеження щільності, напрямку росту волосся

 • аналізувати стан і проводити обстеження пігментації волосся по всій довжині;

У результаті освоєння дисципліни навчається повинен знати:

 • види і типи волосся;

 • особливості росту волосся на голові;

 • основи анатомічної будови шкіри і волосся, їх структура;

 • основні функції шкіри, фізіологію росту волосся;

 • основи пігментації волосся;

 • види пігменту волосся, їх властивості, взаємодія з препаратами;

 • особливості впливу перукарських послуг на шкіру голови і волосся.

Виконання самостійних робіт направлено на оволодіння учнями такими загальними і професійними компетенціями:

Код

Найменування результату навчання

ПК 1.1.

Проводити санітарно-епідеміологічну обробку контактної зони при виконанні перукарських послуг.

ПК 1.2.

Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

ПК 1.4.

Виконувати і контролювати всі етапи технологічних процесів перукарських послуг.

ПК 1.5.

Консультувати споживачів по домашньому профілактичного догляду.

ПК 2.3.

Виконувати зачіски різного призначення (повсякденні, вечірні, для урочистих випадків) і ступеня складності з урахуванням актуальних тенденцій моди.

ПК 3.1.

Впроваджувати нові технології і тенденції моди.

ПК 3.3.

Самостійно здійснювати взаємодію з фахівцями і організаціями з метою просування своїх послуг.

ПК 4.1.

Створювати образне єдність вигляду моделі, розробляти і виконувати художні образи для подіуму, журналу.

ОК 1.

Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК 2.

Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК 3.

Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ОК 7.

Ставити цілі, мотивувати діяльність підлеглих, організовувати і контролювати їх роботу з прийняттям на себе відповідальності за результат виконання завдань.

ОК 8.

Самостійно визначати завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати підвищення кваліфікації.

ОК 9.

Бути готовим до зміни технологій у професійній діяльності.

Методичні рекомендації включають:

 1. Планування позааудиторної самостійної роботи;

 2. Завдання до самостійної позааудиторної роботи, що супроводжуються короткими вказівками для їх виконання;

 3. Критерії оцінки виконання робіт, форму надання роботи та ступеня оволодіння студентами запланованих знань і умінь (освоєних компетенцій)

2.Планування позааудиторної самостійної роботи

4. Методичні рекомендації з підготовки до написання та оформлення інформаційного повідомлення

Інформаційне повідомлення – це вид позааудиторної самостійної роботи з підготовки невеликого за обсягом усного повідомлення для озвучування на семінарі, практичному занятті. Що повідомляється інформація носить характер уточнення або узагальнення, несе новизну, відображає сучасний погляд по певних проблем.

Повідомлення відрізняється від доповідей і рефератів не тільки обсягом інформації, але і її характером – повідомлення доповнюють досліджуваний питання фактичними або статистичними матеріалами. Оформляється завдання письмово, воно може включати елементи наочності (ілюстрації, демонстрацію).

Регламент часу на озвучування повідомлення – до 5 хв.

Витрати часу на підготовку повідомлення залежать від складності збору інформації, складності матеріалу по темі, індивідуальних особливостей студента і визначаються викладачем.

Додаткові завдання такого роду можуть плануватися заздалегідь і вноситися в карту самостійної роботи на початку вивчення дисципліни.

Етапи підготовки повідомлення:

 • зібрати і вивчити літературу по темі;

 • скласти план або графічну структуру повідомлення;

 • виділити основні поняття;

 • ввести в текст додаткові дані, що характеризують об’єкт вивчення;

 • оформити текст письмово;

 • здати на контроль викладачеві і озвучити в установлений термін.

Критерії оцінки:

 • актуальність теми;

 • відповідність змісту теми;

 • глибина опрацювання матеріалу;

 • грамотність і повнота використання джерел;

 • наявність елементів наочності.

Оцінка «5» (відмінно) виставляється, при актуальності теми; Відповідно змісту теми; глибокого опрацювання матеріалу; грамотність і повнота використання джерел; наявність елементів наочності.Студент чітко і ясно озвучує повідомлення, а не зачитує.

Оцінка «4» (добре) виставляється, при актуальності теми; відповідність змісту теми; грамотність і повнота використання джерел; відсутність елементів наочності. Студент чітко зачитує повідомлення.

Оцінка «3» (задовільно) виставляється, якщо повідомлення не цілком відповідає змісту теми; відсутні елементи наочності. Студент монотонно зачитує повідомлення.

Оцінка «2» (незадовільно) виставляється, якщо повідомлення не відповідає темі, відсутні елементи наочності. Студент монотонно зачитує повідомлення.

Самостійна робота № 1

Підготовка повідомлення на тему «Особливості будови і пігментації волосся різних типів». Виконання замальовки будови шкіри

Мета роботи:

– Вивчити будову волосся різних типів.

Форма виконання: повідомлення

Необхідне обладнання: персональний комп’ютер, вихід в мережу Інтернет, програмне забезпечення MS Word.

Вимоги до повідомлення:

Мінімальна кількість аркушів – 3 -5 сторінок

Література, рекомендована для ознайомлення

 1. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч. проф. Освіти.- М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

 2. Вєтрова А.В. Перукар стиліст: Серія «Підручники, навчальні посібники» .- Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 352 с., Іл.

 3. Вєтрова А.В. Візажист, стиліст, косметолог: Серія «Підручники, навчальні посібники». – Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 224 с.

 4. Чалова Л.Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ. середовищ. проф. освіти. – М .: «Академія», 2006. – 160 с.

 5. Дрибноход Ю.Ю. Здорове волосся. Максимум рад з догляду та лікування. Ваш професійний домашній консультант. – СПб: ІГ «Весь», 2006. – 384 с., Іл.

 6. Федеральний закон від 30.03.1999 р № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

 7. СанПіН 2.1.2.1199-03 «Перукарні. Санітарно-епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання ».

Самостійна робота № 2

Підготовка повідомлення на тему «Вплив стану організму на ріст і відновлення волосся»

Мета роботи:

– Вивчити вплив стану організму на ріст і відновлення волосся.

Форма виконання: повідомлення

Необхідне обладнання: персональний комп’ютер, вихід в мережу Інтернет, програмне забезпечення MS Word.

Вимоги до повідомлення:

Мінімальна кількість аркушів – 3 -5 сторінок

Література, рекомендована для ознайомлення

 1. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч. проф. Освіти.- М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

 2. Вєтрова А.В. Перукар стиліст: Серія «Підручники, навчальні посібники» .- Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 352 с., Іл.

 3. Вєтрова А.В. Візажист, стиліст, косметолог: Серія «Підручники, навчальні посібники». – Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 224 с.

 4. Чалова Л.Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ. середовищ. проф. освіти. – М .: «Академія», 2006. – 160 с.

 5. Дрибноход Ю.Ю. Здорове волосся. Максимум рад з догляду та лікування. Ваш професійний домашній консультант. – СПб: ІГ «Весь», 2006. – 384 с., Іл.

 6. Федеральний закон від 30.03.1999 р № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

 7. СанПіН 2.1.2.1199-03 «Перукарні. Санітарно-епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання ».

Самостійна робота № 3

Підготовка повідомлення на тему «Тріходіагностіка і її застосування в салонах – перукарень»

Мета роботи:

– Вивчити поняття тріходіагностіка

Форма виконання: повідомлення

Необхідне обладнання: персональний комп’ютер, вихід в мережу Інтернет, програмне забезпечення MS Word.

Вимоги до конспекту:

Мінімальна кількість аркушів – 3-5 сторінок

Література, рекомендована для ознайомлення

 1. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч. проф. Освіти. – М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

 2. Вєтрова А.В. Перукар стиліст: Серія «Підручники, навчальні посібники» .- Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 352 с., Іл.

 3. Вєтрова А.В. Візажист, стиліст, косметолог: Серія «Підручники, навчальні посібники». – Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 224 с.

 4. Чалова Л.Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ. середовищ. проф. освіти. – М .: «Академія», 2006. – 160 с.

 5. Дрибноход Ю.Ю. Здорове волосся. Максимум рад з догляду та лікування. Ваш професійний домашній консультант. – СПб: ІГ «Весь», 2006. – 384 с., Іл.

 6. Федеральний закон від 30.03.1999 р№ 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

 7. СанПіН 2.1.2.1199-03 «Перукарні. Санітарно-епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання ».

Самостійна робота № 4

Підготовка повідомлення на тему «Особливості догляду за нормальною, сухою і жирною шкірою обличчя»

Мета роботи:

– Вивчити особливості догляду за нормальною, сухою і жирною шкірою особи

Форма виконання: повідомлення

Необхідне обладнання: персональний комп’ютер, вихід в мережу Інтернет, програмне забезпечення MS Word.

Вимоги до повідомлення:

Мінімальна кількість аркушів – 3 -5 сторінок

Література, рекомендована для ознайомлення

 1. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч. проф. Освіти. – М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

 2. Вєтрова А.В. Перукар стиліст: Серія «Підручники, навчальні посібники» .- Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 352 с., Мул.

 3. Вєтрова А.В. Візажист, стиліст, косметолог: Серія «Підручники, навчальні посібники». – Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 224 с.

 4. Чалова Л.Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ. середовищ. проф. освіти. – М .: «Академія», 2006. – 160 с.

 5. Дрибноход Ю.Ю. Здорове волосся. Максимум рад з догляду та лікування. Ваш професійний домашній консультант. – СПб: ІГ «Весь», 2006. – 384 с., Іл.

 6. Федеральний закон від 30.03.1999 р № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

 7. СанПіН 2.1.2.1199-03 «Перукарні. Санітарно-епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання ».

ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ПРИ ВИКОНАННІ

САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Основні джерела:

 1. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч.проф. Освіти. – М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

 2. Вєтрова А.В. Перукар стиліст: Серія «Підручники, навчальні посібники» .- Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 352 с., Іл.

 3. Вєтрова А.В. Візажист, стиліст, косметолог: Серія «Підручники, навчальні посібники». – Ростов н / Д: Фенікс, 2003. – 224 с.

Додаткові джерела:

 1. Чалова Л.Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ.середовищ. проф. освіти. – М .: «Академія», 2006. – 160 с.

 2. Дрибноход Ю.Ю. Здорове волосся. Максимум рад з догляду та лікування. Ваш професійний домашній консультант. – СПб: ІГ «Весь», 2006. – 384 с., Іл.

 3. Федеральний закон від 30.03.1999 р № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення»

 4. СанПіН 2.1.2.1199-03 «Перукарні. Санітарно-епідеміологічні вимоги до облаштування, обладнання та утримання ».

План-конспект з дисципліни Основи анатомії і фізіології шкіри і волосся на тему: “Типи шкіри”

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЗАНЯТТЯ ПО

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОП.06 Основи анатомії і фізіології шкіри і волосся

Тема: Типи шкіри

Спеціальність 43.02.02 Перукарське мистецтво

ПІБ викладача

Лукіна Катерина Миколаївна

2019.

Технологічна карта уроку

Дані про викладача: Лукіна Катерина Миколаївна

Навчальна дисципліна: Основи анатомії і фізіології шкіри і волосся

Курс: 1

Підручник : Соколова Е. А. основи фізіології шкіри і волосся: навч. Посібник для поч. проф. обр. 2013р.

2. Розвиваюча:

 • розвивати вміння використовувати фізіологічні терміни при аналізі характеристик шкіри

 • розвивати вміння визначати тип шкіри

3.Виховні:

 • виховувати культуру професійного мислення;

 • виробляти адекватне уявлення про особливості різних типів шкіри.

Технологія

Інформаційно-комунікаційні технології, технологія критичного мислення, інтерактивні технології

Методи

Методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Методи навчання: вербальний.

Методи виховання: переконання, заохочення.

ОК, ПК

ОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК 2. Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК 3. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ОК 9. Бути готовим до зміни технологій у професійній діяльності.

ПК 1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

Принципи

Доступності, наочності, системності

Основні терміни

Шкіра, нормальний тип, сухий тип, жирний тип, комбінований тип, чутливий тип.

Устаткування

Мультимедійна система

Роздатковий матеріал: таблиця для роботи на уроці

Матеріал для виконання практичного завдання

Етапи

уроку

Час етапу

Методи,

прийоми навчання

Діяльність викладача

Діяльність учня

Формовані ОК і ПК

1.Організаційний етап

1 хв.

Словесний

Здрастуйте, шановні навчаються.

Явіжу, що все зайняли свої місця і готові до уроку.

Прошу старосту оголосити відсутніх.

Сприймають на слух, візуально контролюють свою готовність до уроку, староста перераховує прізвища відсутніх.

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

2. Повторення пройденого матеріалу

3 хв.

Словесний

На попередньому уроці ми говорили з вами про будову шкіри. Нагадайте з яких верств складається шкіра.

Ми познайомилися з будовою шкіри, виділили значення шкіри як покриву і складного комплексного органу для цілого організму і ознайомилися з функціями шкіри.

В зв’язку з цим я пропоную вашій увазі кілька тверджень:

Рецепторная функція.Шкіра має тактильної, больової і ……… .. чутливістю. Вважається що різні відчуття сприймаються різними видами …………

При диханні через шкіру в організм надходить кисень, а виділяється ……… ..

Терморегулююча функція. Близько 80% усієї кількості теплоти, що виробляється в організмі, виділяється через ……., За рахунок тепловіддачі. Організм може збільшити або зменшити тепловіддачу.

Сприймають на слух, відповідають на питання

Передбачуваний відповідь: Епідерміс, дерма, гіподерми

Передбачувані відповіді:

температурний

Рецепторів

Вуглекислий газ

Шкіру

ОК1.Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

3. Постановка мети і завдань уроку.

3 хв.

Словесний

шкіра- це життєво важливий орган, який має ряд індивідуальних характеристик, однією з яких є тип.

Саме про це піде мова на нашому уроці, а також ми навчимося визначати типи шкіри.

Відкрийте зошити, запишіть назву теми: «Типи шкіри».

Сприймають на слух, записують тему уроку «Типи шкіри».

ОК2. Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ПК1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

4. Актуалізація знань

3 хв.

Словесний

Закінчивши коледж, Ви станете майстрами перукарського мистецтва і кожен день у своїй роботі будете мати справу зі шкірою і волоссям ваших клієнтів, а для цього потрібно вміти визначати тип шкіри.

Давайте подумаємо за якими ознаками ми можемо визначити тип шкіри?

Сприймають на слух, відповідають на питання.

Передбачуваний відповідь:

Колір, блиск, пористість, гладкість

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК2. Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК 3. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ПК1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

5. Первинне засвоєння нових знань

10 хв.

Метод демонстрацій; словесний

Для початку давайте познайомимося з визначенням типології шкіри і подивимося презентацію на дану тему.Во час перегляду презентації вам треба буде заповнити таблицю, яку я вам зараз роздам (Додаток 1).

Існує п’ять типів шкіри.

Суха шкіра

Має маленькі пори і матовий (тьмяний) відтінок, характеризується зниженим вмістом жиру.
Вона чутлива й тонка, легко лущиться і схильна до подразнень.
На ній швидко з’являються зморшки, особливо навколо очей, тому що шкіра втрачає еластичність.
Перевага цього типу шкіри – на ній рідко з’являються прищі і вугрі.
Сухість шкіри частіше буває у жінок, що живуть в жаркому сухому або в холодному сухому кліматі.

Чутлива шкіра

У результаті пережитих стресів на обличчі можуть з’явитися червоні плями, вугрі і прищики. Така шкіра схильна до алергії від впливу на неї сонячних променів і косметичних засобів.

Нормальна шкіра

Шкіра цього типу виглядає здоровою.
Зміст вологи і жиру в ній збалансовано.
Роздратування з’являється нечасто. При правильному догляді за цим типом шкіри зморшки не народжуються до старості.
Комбінована шкіра

Шкіра виглядає здоровою, з рівною структурою і жирними ділянками, великими порами в області Т-зони, яка проходить через лоб, ніс і підборіддя. Можливі ділянки сухості на щоках, в області очей і на скронях.
Можлива неоднорідна забарвлення шкіри.
При правильному догляді зморшки не народжуються довго.

Жирна шкіра

У цього типу шкіри спостерігається підвищена секреція сальних залоз.
Вона має характерний жирний блиск і дуже помітні великі пори.
Пил і бруд буквально чіпляються до неї. І, як наслідок, для цього типу характерні різні висипання і прищі.
Жирна шкіра не схильна до утворення зморшок – надлишок шкірного сала оберігає її від висушування.

Слухають викладача, дивляться презентацію, заповнюють таблицю

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК2.Організовивать власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК3. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ПК1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

6. Первинна перевірка розуміння

5 хв.

Аналітичний

А тепер давайте, грунтуючись на отриманих знаннях, спробуємо визначити тип шкіри по фотографіях, представлених презентації.

Аналізують фотографії, визначають тип шкіри.

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК3.Решать проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ОК9. Бути готовим до зміни технологій у професійній діяльності.

ПК 1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

6. Первинне закріплення

15 хв.

Практичний

Тепер давайте потренуємося. Спираючись на отримані знання вам необхідно визначити тип шкіри вашого сусіда по парті і уявіть свої роботу.

Аналізують тип шкіри сусіда по парті, по одному відповідають з місця.

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК2.Організовивать власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК3. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ОК9. Бути готовим до зміни технологій у професійній діяльності.

ПК 1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

7. Рефлексія

4 хв.

Словесний

Отже, сьогодні на уроці ми дуже плідно попрацювали. Ми познайомилися з типами шкіри, знаємо ознаки різних типів шкіри і вміємо визначати тип шкіри.

На яких етапах уроку у вас виникли труднощі?

Корисним чи був для вас цей урок?

Сприймають на слух.

Передбачуваний відповідь:

Чи не виникли або на етапі аналізу типу шкіри.

Так.

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК2.Організовивать власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ПК1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

8. Інформація про домашнє завдання, інструктаж по його виконанню

1 хв.

Словесний

Ви відмінно впоралися з цими завданнями. Удома вам потрібно буде вирішити аналогічну задачу.

Запишіть домашнє завдання: Визначити тип шкіри у трьох людей спираючись на теоретичний матеріал пройдений на уроці і записати результати в зошит.

Сприймають на слух.

Записують домашнє завдання в зошит.

ОК1.Понімать сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК2. Організовувати власну діяльність, визначати методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК3. Вирішувати проблеми, оцінювати ризики і приймати рішення в нестандартних ситуаціях.

ОК9. Бути готовим до зміни технологій у професійній діяльності.

ПК1.2. Аналізувати стан шкіри голови і волосся споживача, визначати способи та засоби виконання перукарських послуг.

Додаток 1

2

3

4

5

Література:

 1. Паніна Н.І. Основи перукарської справи навч. посібник / Н.І. Паніна. – 5-е изд., Стер. – М .: Видавничий центр «Академія», 2014.- 64 с.

 2. Перукарське мистецтво. Матеріалознавство: підручник для студ. установ середовищ. проф. освіти / [О.В. Кузнєцова, С.А.Галіева, Н.Х. Кафідова и др.]. – 8-е изд., Испр. і доп. – М .: Видавничий центр «Академія», 2014. – 208 с.

 3. Соколова О.О. Основи фізіології шкіри і волосся: навч. посібник для поч. проф. Освіти / Е.А. Соколова. – 4-е изд., Стер. – М .: Видавничий центр «Академія», 2014. – 176 с.

 4. Щербакова Л.П. Основи фізіології шкіри і волосся. Робочий зошит: Учеб.пособие для студ. установ сред.проф.образованія / Л.П.Щербакова. – 2-е изд., Стер. – М .: Видавничий центр «Академія», 2014. – 96 с.

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з дисципліни основи фізіології шкіри і волосся

«Южноуральський енергетичний технікум»

ГБПОУ Юет

Методичні вказівки

з виконання лабораторних робіт (практичних занять)

ОП.04 Основи фізіології шкіри і волосся

Укладач: Дементьєва А.Н.

2016

Схвалено Методичною радою Юет

Протокол № ____ від _____________________

Рецензенти:

1. М.Ю. Саппінен, майстер в / н ГБПОУ Юет

2. О.А. Асанова, методист ЦДДО Освітньої установи освіти Південно-Уральського інституту управління та економіки

РЕЦЕНЗИЯ

методичні вказівки щодо виконання лабораторних (практичних) робіт учнів по ОП.04 Основи фізіології шкіри і волосся

за професією СПО 42.01.02. Перукар

Методичні вказівки містять 7 лабораторних (практичних) робіт за темами, закладених в програмі загальнопрофесійного циклу.

В теоретичній частині автор виклав матеріал, необхідний для підготовки студентів до практичної роботи. Визначено вимоги до знань, умінь, сформульовані вимоги до виконання лабораторної роботи і надані рекомендації щодо взаємодії з викладачем.

Методичні вказівки розроблені відповідно до Федеральними державними освітніми стандартами середньої професійної освіти для підготовки кваліфікованих робітників і службовців, відповідає програмі загальнопрофесійного циклу.

Методичні рекомендації по лабораторним (практичним) робіт забезпечують формування необхідних знань, умінь і навичок з дисципліни.

В цілому, даючи оцінку справжнім методичним вказівкам, слід зазначити їх високий професійний рівень, новизну, актуальність.

Рецензент:

О.А. Асанова, методист ЦДДО Освітньої установи освіти Південно-Уральського інституту управління та економіки

РЕЦЕНЗИЯ

методичні вказівки щодо виконання лабораторних (практичних) робіт учнів по ОП.04 Основи фізіології шкіри і волосся

за професією СПО 42.01. 02. Перукар

Методичні вказівки містять 6 лабораторних (практичних) робіт за темами, закладених в програмі загальнопрофесійного циклу.

В теоретичній частині автор виклав матеріал, необхідний для підготовки студентів до практичної роботи. Визначено вимоги до знань, умінь, сформульовані вимоги до виконання лабораторної роботи і надані рекомендації щодо взаємодії з викладачем.

Методичні вказівки розроблені відповідно до Федеральними державними освітніми стандартами середньої професійної освіти для підготовки кваліфікованих робітників і службовців, відповідає програмі загальнопрофесійного циклу.

Методичні рекомендації по лабораторним (практичним) робіт забезпечують формування необхідних знань, умінь і навичок з дисципліни.

В цілому, даючи оцінку справжнім методичним вказівкам, слід зазначити їх високий професійний рівень, новизну, актуальність.

Рецензент

М.Ю. Саппінен майстер п / о ГБПОУ Юет

Зміст

Пояснювальна записка

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних (практичних) робіт по ОП.04 основи фізіології шкіри і волосся розроблені на допомогу студентам для самостійного виконання ними лабораторних робіт, передбаченої робочою програмою.

Лабораторні (практичні) роботи проводяться після вивчення відповідних розділів і тим Загальнопрофесійна циклу. Так як навчальна дисципліна має прикладний характер, то виконання студентами лабораторних робіт дозволяє їм зрозуміти, де і коли досліджувані теоретичні положення і практичні вміння можуть бути використані в майбутній практичній діяльності.

Метою лабораторних (практичних) робіт є закріплення теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок.

Методичні рекомендації по кожній лабораторній роботі мають теоретичну частину, з необхідними для виконання роботи, поясненнями, таблицями; алгоритм виконання завдань.

В результаті виконання лабораторних (практичних) робіт студент повинен вміти:

Перелік лабораторних робіт (практичних завдань)

Тема лабораторної роботи

(практичного заняття)

Кількість годин

1

Визначення виду, типу, фактури і структури натурального волосся.

2

2

Визначення гнійничкових захворювань шкіри.

2

3

Визначення грибкових захворювань шкіри.

2

4

Визначення видів мікроорганізмів (бактерії, гриби, віруси).

2

5

Визначення паразитарних захворювань шкіри.

2

6

Визначення вірусних захворювань шкіри.

2

7

Визначення захворювань шкіри і волосся: сифіліс, вірусний гепатит, ВІЛ-інфекція.

2

Разом:

14

Практичне заняття (лабораторна робота) № 1

Тема: Визначення виду, типу, фактури і структури натурального волосся

Мета – визначити тип, вид , структуру і фактуру натурального волосся.

Метод – дослідження ТРЕССА з натуральних пасом волосся.

Методичне забезпечення – підручники, опорний конспект, наочне приладдя.

Терміни та поняття:

Устаткування і матеріали – тресс, карда, трессбанк, пульверизатор, мікрометр.

Інструкція по виконанню – відповідно до картою інструкції виконання роботи запишіть отримані дані в таблицу1.

Короткі теоретичні відомості

Аналіз волосся:

1. Текстура волосся

2. пористих волосся

3.Еластичності волоса

4. Густині волоса

5. Типу волоса

Текстура волосся – товщина волосини в діаметрі

Товщину волосся вимірюють спеціальним приладом мікрометрів. Замір проводиться в чотирьох зонах: скронево-бічна, нижня потилична, тім’яна – верхівка і зона чубчика. Замір проводитися близько до кореня на сухі, чисто вимите волосся, без засобів для укладки.

За своїм діаметром волосся діляться на:

 • тонкі (м’які): менше 0.05 мм.

 • нормальні: 0.05-0.07 мм.

 • товсті (жорсткі): більш 0.07 мм.

Визначальні текстуру чинники

Два найбільш значущих фактора при визначенні текстури волосся – це розмір і форма фолікули. Хоча у кожного волоса є своя фолікула, вони все зазвичай однієї форми і розміру, так що текстура волосся, як правило, однакова на всій голові.

Круглі симетричні волосяні фолікули означають пряме волосся.Фолікули більш витягнутої форми виробляють кучеряве або кучеряве. Побільше створюють товсті волосся, а у маленьких – і волоски тонкі. Текстура волосся може визначатися будь-яким поєднанням форм і розмірів фолікул. Іншими словами, у людини можуть бути як прямі і тонкі, так і кучеряве і товсті волосся.

Тонкі

За назвою зрозуміло, що цей тип характеризується тонкими, і зазвичай поєднується з прямим волоссям, хоча кучеряве і кучеряве теж можуть бути тонкими. Крім діаметра і форми кутикули, тонке волосся можуть мати ще однією особливістю – відсутністю або незвично малої медулла.Медулла ще називають мозковим речовиною волоса, і являє собою вона внутрішній шар ороговілих клітин. Тонке волосся, як правило, легко укладаються, але вони значною мірою схильні до пошкодження хімічними процедурами, такими як забарвлення, освітлення, хімічна завивка або випрямлення.

Жорсткі

Найчастіше такий тип волосся зустрічається при кучерявих або кучерявих волоссі, хоча пряме волосся теж можуть бути жорсткими. При такому типі волосся можливі складнощі при укладанні, тому що занадто сильне нагрівання або хімічні процедури можуть робити волосся неслухняними і електризувати їх.Товщина волосся може також представляти труднощі при фарбуванні або випрямленні. Жорстким волоссю дуже корисно глибоке зволоження, щоб відновити рівень вологи і знизити ризик пошкодження.

Нормальні

Цей тип являє собою кращі риси двох попередніх, і зустрічається найчастіше. В цьому випадку волоски товщі, ніж у тонкого типу, і зазвичай мають внутрішній шар медулли, якої не вистачає тонким волоссю, але вони не такі товсті і грубі, як при жорсткому типі. Нормальне волосся бувають і прямими, і кучерявими, а кучеряве часто бувають саме нормального типу.Це найкращий тип, тому що він легкий в укладанні, і добре переносить безліч процедур, в тому числі хімічну забарвлення або випрямлення.

Пористість волосся – це здатність вбирати вологу і ступінь пошкодження зовнішнього шару волоса (кутикули)

Якщо кутикула (верхній шар волосини) в хорошому стані, пластинчасті клітини щільно перекривають один одному, подібно черепиці. Волосся еластичні, блискучі, живі, то про пористості і не йдеться.

Порістость- рівень освіти пір в стрижні волосся.Пористість може бути низькою, нормальною і надмірною. Крім того, волосся можуть бути нормальні біля кореня і сверхпорістие на кінцях. Більш пористі волосся болеегігроскопічни . Це слід враховувати при фарбуванні і хімічну завивку.

Нормальна пористість волосся, пошкодження лусочок становить приблизно 5% -20%. В основному це натуральне волосся, гладкі, кучеряві, жорсткі, а також сиві.

Надмірно пористі волосся, у таких волосся пошкодження лусочок становить 40% -70%.Як правило, це блондірованнние, прояснені волосся або волосся, що піддалося хімічній завивці.

На пористість волоса може вплинути:

– механічні пошкодження, виникають від грубого розчісування або начісування;

– термічні ушкодження виникають від частого застосування гарячого фена, щипців, прасування і т.п .;

– вибір барвника, дуже важливо, яким барвником пофарбовані волосся – освітлюючий або перманентний (стійкий), або полуперманентние (тонуючий), або на рослинній основі.

Як визначити відсоток пористості волосся?

Потрібно двома пальцями вказівним і середнім начесать пасмо волосся від решт до коріння.

Нормальне волосся важко начесать, пальці добре ковзають по волоссю. Пористі волосся легко піддаються начісування, але при цьому легко вичісують пальцем, чи не застряють у коренів. Дуже пористі пошкоджене волосся, легко начісуються, і дуже важко зчісуються назад, застряють у коренів.

Еластичність волосся – це здатність волоса розтягуватися і повертатися у свій нормальний стан.

Вважається, що якщо сухе волосся можуть розтягнутися на 1/3 своєї довжини, то еластичність волоса в хорошому стані. Погана еластичність завжди є сусідами з високою пористістю волоса і є також ознакою пошкодженого волосся. Пошкоджені волосся при розтягуванні легко рвуться.

Еластичність втрачається після таких процедур, як хімічна випрямлення, хімічна завивка, блондирование.

Тест на еластичність волоса

Еластичність волосся перевіряється на вологому волоссі.Для цього потрібно вибрати пасма на різних ділянках голови, наприклад тім’яної і потиличної зони, потім як слід затиснути вологу пасмо з обох кінців пальцями і потягнути. Якщо пасмо повертаються до початкової довжині, що не розриваючись, то еластичність вважається нормальною. Якщо волосся легко рветься, то у волоса низька еластичність.

Щільність волосся – кількість волосся на голові людини

За щільністю волосся діляться на:

– густі;

– нормальні;

– рідкісні.

Під щільністю волоса розуміється кількість волосся на голові людини. Середня кількість волосся на голові людини становить:

– у брюнетів: 100 тис. Шт .;

– у шатен: 110 тис. Шт .;

– у блондинів: 140-150 тис. Шт .;

– у рудоволосих: 50-80 тис. Шт.

В залежності від діаметра стержня змінюється і характер поверхні кутикули волоса. Товсті волосся мають більш пористу кутикулу, ніж тонке волосся, в зв’язку з цим вони гірше утримують вологу.В результаті товсті волосся, як правило, жорсткі, мають тенденцію до сухості і до шорсткості поверхневого шару. Тонке волосся більш гладкі і м’які.

Тонкі волосся (найчастіше – у блондинів)

Відмінні риси:

– гладкі і м’які;

– швидко стають жирними;

– швидко втрачається обсяг зачіски.

Необхідно: контроль за саловиделеніем і надання обсягу

Середні волосся (найчастіше шатени).

Відмінні риси:

– жирні в прикореневій зоні;

– надмірно зневоднені і сухі на кінцях.

Необхідно: контроль за зволоженням і саловиделеніе.

Товсті волосся (найчастіше руді).

Відмінні риси:

– мають більш пористу кутикулу;

– погано утримують вологу;

– схильні до сухості і шорсткості поверхневого шару;

– важко піддаються укладанню.

Необхідно: контроль за зволоженням.

Кількість волосся на голові залежить від індивідуальних особливостей організму, раси, товщини волосся.

На різних ділянках голови густота волосся неоднакова. На тім’яній частині волосся густіші (250-350 шт. На 1 кв. См), а на потиличній частині і на скронях – більш рідкісні (150-250 шт. На 1 кв. См).

Рідкісні і тонке волосся фарбуються швидше і вимагають менше фарби, густі і товсті, навпаки, вимагають більше фарби та часу.

Тип волосся

Волосся бувають: сухі, нормальні, жирні, комбіновані.

1. Жирні – самі тьмяні на другий день після миття втрачають пишність, стають липкими, не приємний специфічний запах, мало тримають зачіску. Жирне волосся викликаються занадто інтенсивною роботою сальних залоз, при яких волосся покриваються плівкою, так як до сальної плівці бруд прилипає швидше, волосся треба мити частіше ніж зазвичай. Шкіра голови покрита великою, жирною лупою.

2.Сухі – тьмяні, ламкі, що не еластичні, погано розчісується, легко рвуться, січеться на кінцях, погано піддається укладанню. На шкірі голови з’являється дрібна, суха лупа. Легко вбирають вологу. Таке волосся необхідно регулярно підстригати інакше вони придбають НЕ здоровий вигляд.

3. Нормальні – блискучі, гнучкі, добре переносять укладання, добре розчісується до і після миття.

4. Змішані – волосся жирне біля основи, але сухе і ламке на кінцях, це може бути в результаті з зайвого миття жирного волосся.Для будь-яких типів волосся дуже корисний масаж голови за допомогою щітки або пальців. При масажі застосовуються різні бальзами, креми, гелі – поживні, лікувальні засоби.

Типи волосся мають чотири етнічні групи: європеоїдні, кавказькі, монголоїдні і негроїдні

 1. европіоідние група – характеризується волоссям будь-якого кольору і форми. У цій групі бувають прямі, кучеряві й сильно кучеряве. В основному довжина волосся середня. Так само волосся бувають жирні, сухі і нормальні.

2. Кавказька група – в основному мають хвилясте волосся. За своєю структурою вони жорсткі. Так само бувають сухі, нормальні і жирні.

3. Монголоїдна група – мають товсті і жорстке волосся. Найчастіше прямі, іноді злегка кучеряве. В основному волосся довге і темного кольору. Бувають сухі, жирні, і нормальні.

4. Негроїдна група – характеризують собою спіралеподібні волосся. В основному жорсткі, але також бувають середньої довжини, до дуже тонких кучерявого волосся.

Таблиця 13

Аналіз пасом натурального волосся за їхніми зовнішніми і фізичними характеристиками

пасма

Текстура

Пористість

Еластичність

Тип волосся

Група волосся

Аналіз виконаної роботи

Зробити висновок: яка пасмо волосся за результатами дослідження менш пошкоджена і не підлягала хімічних впливів.

Контроль виконання

 • Оцінка 5 – виконання всіх пунктів дослідження трьох пасом.

 • Оцінка 4 – виконання всіх пунктів з невеликими недоліками.

 • Оцінка 3 – виконання дослідження двох пасом і неповного аналізу дослідження.

Контрольні питання

1. Для чого необхідно дослідження і вивчення будови і видів волосся?

2. За якими ознаками можна визначити пористість волосся?

3. Як визначити якість волосся?

4. Які типи волосся більш еластичні?

5.На які етнічні групи діляться види волосся?

6. Яким інструментом визначають товщину волосся?

Практичне заняття (лабораторна робота) № 2

Тема: «Визначення гнійничкових захворювань шкіри»

Час проведення – 2 години.

Мета роботи:

 1. Вміти визначати гнійничкові захворювання шкіри.

Зміст роботи:

 1. Заповнення таблиці «Види гнійничкових захворювань шкіри».

Питання для підготовки до роботи:

3. Види гнійничкових захворювань.

4. Причини виникнення гнійничкових захворювань.

5. Ознаки гнійничкових захворювань шкіри.

Порядок виконання роботи:

 1. У другій колонці таблиці «Види гнійничкових захворювань шкіри» уважно розгляньте малюнки із зображенням захворювання і визначте назву даного захворювання.

 2. У третій колонці таблиці напишіть захворювання шкіри, відповідного малюнку в колонці 2.

 3. У колонці 4 напишіть назву збудника даного захворювання.

 4. У колонці 5 опишіть ознаки даного захворювання.

 5. У колонці 6 напишіть причини виникнення захворювання.

 6. У колонці 7 напишіть, яку частину тіла вражає дане гнійничкові захворювання.

Таблиця

Назва захворювання

Захворювання шкіри

Назва збудника

Ознаки захворювання

Причини виникнення захворювання

Поразка тіла

1

2

3

4

Результат: таблицю здати викладачеві

Практичне заняття (лабораторна робота) № 3

Тема: «Визначення грибкових захворювань шкіри»

Час проведення – 2 години.

Мета: Навчити розпізнавати шкірні хвороби, що викликаються патогенними грибами.

Теоретична частина.

мікозів називають групу захворювань, що викликаються патогенними або умовно-патогенними мікроскопічними грибами.

Гриби, що паразитують на шкірі людини, харчуються частинками епідермісу, роговими масами нігтьових пластинок, а продукти їх життя – білки – викликають алергічну реакцію.

Виділяють наступні групи захворювань шкіри:

Завдання: Вивчіть фото із захворюваннями, назвіть, до якої групи вони належать.Заповніть таблицю.

1.

2.

3.

4.

Таблиця

Група

захворювання

Симптоми

Область поразки

Причини розвитку

Профілактика

1.

2.

3.

4.

Результат: таблицю здати викладачеві

Практичне заняття (лабораторна робота) №4

Тема: .Визначення видів мікроорганізмів

Мета: Навчити розпізнавати шкірні хвороби, що викликаються мікроорганізмами

Теоретична частина.

Мікроорганізми знаходяться на шкірі будь-якої людини і не викликають захворювання, так як шкіра має захисні властивості, але за певних умов вони викликають пиодермию.

Піодермії (від гр. Pyon-гній, derma-шкіра) -це інфекційні захворювання шкіри, що розвиваються в результаті проникнення в неї патогенних мікробів.

В залежності від збудника гнійничкові захворювання шкіри поділяються на стафілококові і стрептококові.

Завдання: Вивчіть фото із захворюваннями, назвіть їх.Заповніть таблицю.

Стафілококові піодермії.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Стрептококові піодермії.

9.

10.

11.

Таблиця

Назва

захворювання

Симптоми

Причини розвитку

Профілактика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Результат: таблицю здати викладачеві

Практичне заняття (лабораторна робота) №5

Тема: Визначення паразитарних захворювань шкіри.

Мета: Навчити розпізнавати шкірні хвороби, що викликаються паразитами.

Теоретична частина.

Інфекційні та паразитарні хвороби включають в себе:
– Кишкові інфекції.
– Туберкульоз.
– Бактеріальні зоонози
Завдання: Вивчіть фото із захворюваннями, назвіть, до якої групи вони належать. Заповніть таблицю.

1. 2.

3.

Таблиця

Група

захворювання

Симптоми

Область поразки

Причини розвитку

Профілактика

1.

2.

3.

Результат: таблицю здати викладачеві

Практичне заняття (лабораторна робота) № 6

Тема: «Визначення вірусних захворювань шкіри»

Час проведення – 2 години.

Мета роботи:

 1. Вміти визначати вірусні захворювання шкіри.

Зміст роботи:

 1. Заповнення таблиці «Види вірусних захворювань шкіри».

Питання для підготовки до роботи:

1. Види вірусних захворювань.

2. Причини виникнення вірусних захворювань.

3. Ознаки вірусних захворювань шкіри.

Мета: Навчити розпізнавати шкірні хвороби, що викликаються вірусами

Теоретична частина.

Вірусні захворювання шкіри дуже поширені, серед найбільш часто вражають шкіру захворювань виділяються – герпес, бородавки, гострі кондиломи, контагіозний молюск. Захворювання викликаються різного виду вірусами, які можуть потрапити в організм людини через шкіру, повітряно-крапельним шляхом, через слизові оболонки рота, носа, носоглотки.

Завдання: Вивчіть фото із захворюваннями, назвіть їх. Заповніть таблицю.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Таблиця

Назва

захворювання

Симптоми

Причини розвитку

Профілактика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Порядок виконання роботи:

1. У другій колонці таблиці «Види вірусних захворювань шкіри» уважно розгляньте малюнки із зображенням захворювання і визначте назву даного захворювання.

2. У третій колонці таблиці напишіть захворювання шкіри, відповідного малюнку в колонці 2.

3. У колонці 4 напишіть назву збудника даного захворювання.

4. У колонці 5 опишіть ознаки даного захворювання.

5. У колонці 6 напишіть причини виникнення захворювання.

6. У колонці 7 напишіть, яку частину тіла вражає дане вірусне захворювання.

Результат: таблицю здати викладачеві

Практичне заняття (лабораторна робота) № 7

Тема: Визначення захворювань шкіри і волосся: сифіліс, вірусний гепатит, ВІЛ-інфекція.

Мета: Навчити розпізнавати шкірні хвороби, що передаються статевим шляхом

Теоретична частина

Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) або інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) (англ. Sexually Transmitted Diseases ( STD) ) – під цими термінами розуміють інфекційні захворювання, найбільш частим шляхом зараження якими є статевий контакт.

Інфекції, переважно передаються статевим шляхом, у вітчизняній медицині прийнято виділяти в групу венеричних захворювань (сифіліс, гонорея, донованоз, м’який шанкр).Інші ІПСШ часто передаються і іншими шляхами: парентеральним (ВІЛ, гепатит В, гепатит C), повітряно-крапельним (лихоманка Ебола), прямим контактним (короста), вертикальним (хламідіоз, ВІЛ).

Завдання: Вивчіть фото із захворюваннями, визначте їх. Заповніть таблицю.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблиця

Назва

захворювання

Симптоми

Вплив на стан шкіри і волосся

Причини розвитку

Профілактика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Результат: таблицю здати викладачеві

Список літератури

Основні джерела:

 1. Чалова, Л. Д. Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студентів проф. освіти [Текст] /Л.Д. Чалова. – Видавництво «Академія», 2012.-160 с.

 2. Соколова, Е. А. Основи фізіології шкіри і волосся: навч.Посібник для поч. проф. освіти [Текст] /Е.А.Соколова – М .: Видавничий центр «Академія», 2010. – 176 с.

Додаткові джерела:

 1. Вєтрова, А. Візажист, стиліст, косметолог: навчальний посібник [Текст] /А.Ветрова. – Ростов Н. / Д: Фенікс, 2003. 224стр.

 2. Зудин, Б. І. Хвороби волосся. Лікування шкірних хвороб: навч. Посібник [Текст] / Б.Зудін. – М .: Медицина, 1990.- 215 с.

 3. Кац, А. Л.Санітарія та гігієна перукарських послуг: підручник для студ. початкового проф. Освіти [Текст] /А.Л. Куц. – М .: Легка індустрія, 1980. – 136 с.

.

Схожі записи

Шпилька для волосся приснилася: Сонник шпилька для волосся до чого сниться шпилька для волосся уві сні?

Знаменитості з довгим волоссям чоловіки: Зоряні чоловіки з довгими і короткими волоссям: вибираємо кращу зачіску!

До чого уві сні мити волосся собі: Сонник мити волосся до чого сниться мити волосся уві сні?

Силікон для волосся шкода чи користь: Силікон для волосся в засобах для косметики, шкідливий